Producenci

Regulamin
§1 - DANE PODSTAWOWE
 
1. Internetowy CZESCI.IT - sklep SIGNATI (zwany dalej jako: SKLEP lub Sprzedający) działający pod adresem www.sklep.signati.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej komputerów, oprogramowania, sprzętu telekomunikacyjnego, teleinformatycznego, elektronicznego oraz szaf serwerowych i akcesoriów. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej po uzgodnieniu sposobu i kosztów wysyłki.

2. Właścicielem SKLEPU jest:
 
SIGNATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Grunwaldzka 15K/3
32-005 NIEPOŁOMICE


3. Nr REGON 368958880, NIP PL 6832098202.

4. Adres korespondencyjny sklepu:
 
SIGNATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Grunwaldzka 15K/3
32-005 NIEPOŁOMICE
woj. małpolskie

tel. +48 12 44 66 780 w godzinach 08:00 - 16:00 (od poniedziałku do piątku)
fax. +48 12 44 66 781

Kontakt ze sklepem możliwy jest również za pomocą formularza na stronie kontaktowej oraz mailowo: info @ signati . pl
 
§2 - ZAWARCIE TRANSAKCJI
 
1. Klientem sklepu może być każda firma bądź osoba prywatna, która jest obywatelem Unii Europejskiej.

2. Złożenie zamówienia w sklepie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zasad i cen sprzedaży.

3. Aby kupić towar należy dodać do koszyka wybrany produkt(y), wybrać formę dostawy oraz płatności. Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

4. SKLEP dołoży wszelkich starań aby zamówienie zostało zrealizowane tak szybko jak to możliwe, lecz zastrzega max. czas realizacji jako 7 dni roboczych, licząc od wpływu pełnej wartości zamówienia na konto SKLEPU, z wyłączeniem szaf serwerowych i produktów, gdzie czas realizacji został określony inaczej. W przypadku szaf serwerowych, produkcja wykonywana jest na indywidualne zamówienie - czas realizacji około 14 dni roboczych - konkretny termin określany jest indywidualnie na ofercie i jest zależny od aktualnego obciążenia produkcji. 

5. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są, ani nie nie będą udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane teleadresowe klienta będą udostępniane wyłącznie firmom kurierskim/pocztowym w celu realizacji dostawy zakupionych produktów.

6. W zależności od rodzaju towaru i dostępnych sposobów wysyłki, zostanie on wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej, Inpost lub w inny sposób wybrany przez klienta.

7. W przypadkach gdy SKLEP nie może zrealizować zamówienia, niezwłocznie poinformuje o tym fakcie klienta i zwróci wszelkie wpłaty, jeśli takowe wcześniej nastąpiły.

8. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty są podane na końcu zamówienia i klient może się z nimi zapoznać przed złożeniem zamówienia.

9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 
 
§3 - GWARANCJA I RĘKOJMIA
 

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę Konsument może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5. Rękojmia dotyczy wyłącznie Konsumentów. Rękojmia jest wyłączona dla Klientów nie będących osobami fizycznymi.

 
§4 - ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem http://sklep.signati.pl/upload/wzor_odstapienia_od_umowy.pdf Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 
 
§5 - REKLAMACJE
 

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro @  signati .pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 
§6 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2015 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl