Producenci

Ponad 30000 części IT

Regulamin sklepu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep internetowy prowadzony jest przez Signati sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach (zwaną dalej jako: SIGNATI) pod adresem www.czesci.it. Signati prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej komputerów, oprogramowania, sprzętu telekomunikacyjnego, teleinformatycznego, elektronicznego oraz szaf serwerowych i akcesoriów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej po uzgodnieniu sposobu i kosztów wysyłki („Sklep”).

1.2. „Właścicielem” SKLEPU jest:

SIGNATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Grunwaldzka 15K/3
32-005 NIEPOŁOMICE
POLSKA

1.3. Nr REGON 368958880, NIP (numer VAT) 6832098202, KRS: 0000707855 (Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie. XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) Kapitał zakładowy: 100.000 zł

1.4. Adres korespondencyjny Sklepu:

SIGNATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Grunwaldzka 15K/3 
32-005 NIEPOŁOMICE
woj. Małpolskie  
POLSKA - POLAND

tel. +48 12 44 66 780 w godzinach 08:00 - 16:00 (od poniedziałku do piątku)
fax. +48 12 44 66 781

Kontakt ze Sklepem możliwy jest również za pomocą formularza na stronie kontaktowej oraz mailowo: info @ signati .pl 

1.5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu (z wyjątkiem pkt. 8 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Signati. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w przypadku braku podania danych osobowych Umowa Sprzedaży uznana zostanie za nie zawartą. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Signati ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.7. Definicje:

1.7.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.7.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

1.7.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.7.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Signati.

1.7.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.7.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Signati zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.7.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Signati za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Signati cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.7.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Signati.

1.7.9. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.czesci.it

1.7.10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Signati za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.7.11. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

1.7.12. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Signati.

 

  1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Signati następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

2.2 Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).
W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w PLN 
i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia,
a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę produktu w PLN (zł). Wyłącza się możliwość zapłaty za Produkt w walucie innej niż PLN.

2.4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Signati o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Signati.

2.5. W przypadkach gdy Signati nie może zrealizować zamówienia, niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta i zwróci wszelkie wpłaty, jeśli takowe wcześniej nastąpiły.

2.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
(2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.4. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.

 

  1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

3.1. Signati udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

3.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Signati (w walucie PLN) nr: PL38 1140 2004 0000 3402 7733 7712, kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK. Nazwa i adres banku odbiorcy: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) ŁÓDŹ, Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2. SORT CODE/numer rozliczeniowy - 11402004

3.1.2. Płatność on-line za pośrednictwem DotPay / BlueMedia S.A - szybki przelew

3.1.3 Płatność on-line za pomocą kart VISA / Master Card. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

3.2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.3 W Przypadku braku zapłaty, o której mowa w ust. powyżej Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

 

  1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

4.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium pozostałych Państw Unii Europejskiej.

4.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.3. Terminy dostawy Produktów są wskazywane przez Signati na stronie www.czesci.it Sklepu Internetowego w zakładce danego Produktu.

4.4 Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta zaczyna się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Signati.

 

  1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

5.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Signati względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

5.2. Signati obowiązana jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Signati z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

5.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w jeden z następujących sposobów: 5.3.1. pisemnie na adres: SIGNATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Grunwaldzka 15K/3, 32-005 NIEPOŁOMICE woj. Małpolskie, 6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info @ signati . pl

5.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Signati. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.5. Signati ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Signati do reklamacji w powyższym terminie oznacza, że Signati uznała reklamację za uzasadnioną.

5.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Signati do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie do Signati Produktu, Klient zostanie poproszony o udostępnienie Produktu Signati do odbioru, na koszt Signati, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru.

5.7. W przypadku uznania reklamacji Signati odsyła na swój koszt Produkt do Klienta.

 

  1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/.

 

  1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

7.1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone: 7.1.1. pisemnie na adres: ul. SIGNATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Grunwaldzka 15K/3, 32-005 NIEPOŁOMICE woj. Małpolskie, 7.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info @ signati . pl

7.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia
w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7.5. Signati ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Signati (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Signati dokonuje zwrotu ww. płatności po otrzymaniu Produktu od Klienta, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że KIient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia,
w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Signati w oryginalnym opakowaniu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Signati do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres podany w ust. 7.1 powyżej.

7.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

  1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

8.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

8.2. Z chwilą wydania przez Signati Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Signati w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

8.3. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Signati z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

8.5. Odpowiedzialność Signati w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Signati ponosi odpowiedzialność
w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne
w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

8.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Signati, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Signati.

 

  1. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

9.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Signati.

9.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

9.3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Signati dla celów związanych z realizacją Zamówienia. 9.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 9.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

9.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład: 9.4.1. pisemnie na adres: SIGNATI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Grunwaldzka 15K/3, 32-005 NIEPOŁOMICE woj. Małpolskie, 9.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info @ signati . pl

9.5. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim/angielskim.

10.2 Klienci wyrażają niniejszym zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych na podany przez nich w trakcie dokonywania Zamówienia adres e-mailowy.

10.3. Signati informuje, że zdjęcia produktów mają charakter poglądowy.

10.4. Zmiana Regulaminu: Signati zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest w szczególności: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.5. O zmianie regulaminu administrator zawiadomi Klientów, wysyłając do nich zawiadomienie na podane adresy e-mail z 14-dniowym wyprzedzeniem. Nowa treść regulaminu obowiązywać będzie względem danego Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

10.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

10.7 Jeżeli wskutek wyboru prawa polskiego, konsument z innego kraju UE zostałby pozbawiony ochrony prawnej przyznanej mu przez bezwzględnie obowiązujące przepisy państwa jego zamieszkania, zastosowanie znajdą bezwzględnie obowiązujące przepisy obowiązujące tego Państwia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl